Dragons V. North Halton - 08082015 - Kelv Photography