Dragons V Pigs & Yeomen (5 July 2014) - Kelv Photography